LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
DOKUMENTY, REGULAMINY
Dokumenty
wskStatut Stowarzyszenia
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Zarządu
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Sądu Koleżeńskiego
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Komisji Rewizyjnej
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Walnego Zgromadzenia Członków
wsk ściągnij w formacie doc
wskdeklaracja członkowska
wsk ściągnij w formacie pdf

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
7 maja 2006 r.


 1. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zwanej dalej Komisją, wchodzi 4 członków.

 2. Komisja dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji.

 3. Przewodniczący Komisji:
  1. zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji,
  2. zarządza wszczęcie kontroli w przypadkach określonych w Statucie,
  3. występuje w imieniu Komisji do wszelkich władz Stowarzyszenia o wydanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Komisję kontroli,
  4. opracowuje sprawozdania z kontroli działalności władz Stowarzyszenia,
  5. reprezentuje Komisję w stosunkach z władzami Stowarzyszenia.

 4. Wiceprzewodniczący Komisji:
  1. prowadzi dokumentację Komisji,
  2. protokołuje posiedzenia Komisji oraz wyjaśnienia osób wezwanych przed Komisję,
  3. prowadzi korespondencję Komisji.

 5. Komisja wszczyna postępowanie kontrolne na mocy zarządzenia Przewodniczącego Komisji lub w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania wniosku.

 6. Postępowanie kontrolne trwa nie dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach Komisja może przedłużyć czas trwania postępowania o kolejne 30 dni.

 7. Postępowanie kontrolne kończy uchwała Komisji zawierająca wnioski kontrolne. Na tej podstawie Przewodniczący Komisji w ciągu 10 dni sporządza sprawozdanie.

 8. Komisja może upoważnić każdego członka Komisji do przeprowadzenia analizy dokumentów i sporządzenia z niej raportu.

 9. Komisja może wezwać każdego członka Stowarzyszenia do stawienia się w określonym terminie na posiedzeniu Komisji celem złożenia wyjaśnień.

 10. Wszystkie organy Stowarzyszenia są zobowiązane do natychmiastowego wydania Komisji żądanych dokumentów.

 11. Uchwałę o złożeniu Zgromadzeniu Członków/Delegatów wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium Komisja podejmuje co najmniej tydzień przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów.

 12. Członkowie Komisji oddają swoje głosy poprzez złożenie podpisu pod treścią uchwały. W głosowaniu muszą wziąć udział wszyscy członkowie Komisji.

 13. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

 14. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący informuje członków Komisji o terminie, miejscu i celu posiedzenia nie później niż 7 dni przed terminem. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zwołanie posiedzenia Komisji na dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

wsk wróć do początku strony...