LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
DOKUMENTY, REGULAMINY
Dokumenty
wskStatut Stowarzyszenia
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Zarządu
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Sądu Koleżeńskiego
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Komisji Rewizyjnej
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Walnego Zgromadzenia Członków
wsk ściągnij w formacie doc
wskdeklaracja członkowska
wsk ściągnij w formacie pdf

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
7 maja 2006 r.


 1. W skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, zwanego dalej Sądem, wchodzi 3 członków.

 2. Sąd na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego Sądu.

 3. Posiedzenia Sądu zwołuje Przewodniczący.

 4. Przewodniczący Sądu:
  1. reprezentuje Sąd w stosunkach z władzami Stowarzyszenia,
  2. prowadzi dokumentację Sądu,
  3. prowadzi korespondencję Sądu.

 5. Sąd może powierzyć obowiązki określone w pkt. 4 innemu członkowi Sądu.

 6. Posiedzenia Sądu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

 7. Postępowanie trwa nie dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach Sąd może przedłużyć czas trwania postępowania o kolejne 30 dni.

 8. Z posiedzeń sporządzane są protokoły. Do protokołów mają wgląd wyłącznie strony zainteresowane oraz władze Stowarzyszenia.

 9. Decyzje Sądu zapadają w formie orzeczeń zwykłą większością głosów przy obecności całego składu Sądu. Członkowie Sądu oddają swoje głosy poprzez złożenie podpisu pod treścią orzeczenia.

 10. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

wsk wróć do początku strony...