LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
DOKUMENTY, REGULAMINY
Dokumenty
wskStatut Stowarzyszenia
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Zarządu
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Sądu Koleżeńskiego
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Komisji Rewizyjnej
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Walnego Zgromadzenia Członków
wsk ściągnij w formacie doc
wskdeklaracja członkowska
wsk ściągnij w formacie pdf

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW / DELEGATÓW

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
7 maja 2006 r.


 1. W zgromadzeniu udział biorą:
  1. członkowie/delegaci według listy - jako uczestnicy z prawem głosu,
  2. członkowie wspierający i honorowi.

 2. Dla ważności zgromadzenia wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej 1/2 członków/delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Członkowie/delegaci potwierdzają swe uczestnictwo w zgromadzeniu własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 3. Zgromadzenie powołuje:
  1. Prezydium zjazdu, w tym przewodniczącego obrad, który kieruje obradami udziela głosu ich uczestnikom, przeprowadza głosowania i rozstrzyga wątpliwości regulaminowe.
  2. Komisję mandatowo-wyborczą, która sporządza listę obecności, sprawdza istnienie quorum, oblicza wyniki głosowań jawnych, przyjmuje zgłoszenia kandydatur do władz partii oraz sporządza i wydaje karty do głosowania.
  3. Komisję skrutacyjną, która zbiera karty do głosowania i oblicza wyniki głosowań tajnych. Członkiem tej komisji nie może być żaden z kandydatów do władz partii.
  4. Komisję uchwał i wniosków, która opracowuje złożone do niej wnioski i przedstawia projekty uchwał.

 4. Wnioski merytoryczne powinny być zgłaszane na piśmie. Wnioski formalne mogą być zgłaszane ustnie. Zalicza się do nich wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, zamknięcia dyskusji, sposobu głosowania, zmiany przewodniczącego lub prezydium obrad, składu komisji lub sprzeciwu od rozstrzygnięcia przewodniczącego.

 5. O przyjęciu wniosku lub uchwały zgromadzenie decyduje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że głosowania tajnego zażąda co najmniej1/2 delegatów obecnych na zjeździe.

 6. W dyskusji można zabierać głos najwyżej dwa razy w tej samej sprawie. Pierwsze wystąpienie nie powinno przekraczać 5, drugie 2 minut.

 7. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w obecności co najmniej 1/2 delegatów, w głosowaniach jawnych. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zgromadzenia (delegatom na zgromadzenie).

 8. Kandydatów na prezesa Stowarzyszenia zgłasza się ustnie wraz uzasadnieniem, kandydatów do pozostałych władz zgłasza się do komisji mandatowo-wyborczej na przygotowanych w tym celu drukach.

 9. Kandydatom na prezesa Stowarzyszenia przysługuje prawo do zaprezentowania swojej kandydatury. Przewodniczący obrad umożliwia członkom/delegatom zadawanie pytań do kandydatów na prezesa Stowarzyszenia.

 10. Zastrzeżenia do zgłoszonych kandydatur zgłasza się do komisji mandatowo-wyborczej.

 11. Listy kandydatów do władz Stowarzyszenia sporządza się w porządku alfabetycznym.

 12. W przypadku trybu tajnego głosowania dokonuje się przez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie oddaje się głosu. Pozostawienie nazwiska bez skreślenia uważa się za głos oddany na kandydata, jego skreślenie za głos przeciw.

 13. Głos jest nieważny jeśli liczba nieskreślonych nazwisk jest większa od liczby miejsc do obsadzenia w głosowaniu, karta jest podarta na dwie lub więcej części lub też głos oddano na karcie niewłaściwej dla danego głosowania.

 14. Dla wyboru prezesa Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość głosów, wyboru pozostałych władz dokonuje się zwykłą większością głosów.

 15. Jeżeli w I turze głosowania żaden z kandydatów na prezesa Stowarzyszenia nie uzyskał wymaganej liczby głosów zarządza się II turę wyborów, w której udział biorą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Jeśli druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia procedurę dokonywania wyboru rozpoczyna się od początku.

 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

wsk wróć do początku strony...