LOGO
foto foto Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
ul. Bakalarska 11, 02-212 Warszawa
do korespondencji ul.Sękocińska 13 lok.4, 02-313 Warszawa
tel.: (22) 846 07 34, (22) 846 51 79 fax: (22) 868 05 41, e-mail: adres
foto foto
Działalność
wsk nasze cele
wsk aktualności
wsk naszym zdaniem
wsk fotogaleria
Stowarzyszenie
wsk władze
wsk statut, regulaminy
wsk kontakt
wsk jak wstąpić?
wsk nr konta
Warto zajrzeć
wsk media o kupcach
wsk ważne linki
DOKUMENTY, REGULAMINY
Dokumenty
wskStatut Stowarzyszenia
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Zarządu
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Sądu Koleżeńskiego
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Komisji Rewizyjnej
wsk ściągnij w formacie doc
wskregulamin Walnego Zgromadzenia Członków
wsk ściągnij w formacie doc
wskdeklaracja członkowska
wsk ściągnij w formacie pdf

Statut
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości

przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 7 maja 2006 r., wraz z późniejszymi poprawkami


  Spis treści:
  wsk Rozdział I - Postanowienia ogólne
  wsk Rozdział II - Cele i środki działania
  wsk Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
  wsk Rozdział IV - Struktura organizacyjna władz
  wsk Rozdział V - Majątek i fundusze
  wsk Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą "OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KUPCÓW I DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI", zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.
 3. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Ogólnopolskie stowarzyszenie kupców i drobnej wytwórczości" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki oraz przyznawać dyplomy, tytuły i nagrody, a także nadawać odznaczenia i medale na zasadach określonych w statucie i przepisach szczególnych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 5

 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

wsk wróć do spisu treści...

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 7

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Integracja środowisk kupieckich i drobnej wytwórczości.
 2. Wymiana doświadczeń i poglądów na temat rozwoju handlu i produkcji.
 3. Przygotowywanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany towarowej i usługowej członków Stowarzyszenia.
 4. Rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości.
 5. Działania promocyjne i marketingowe na rzecz kupców oraz przedstawicieli drobnej wytwórczości.
 6. Wspieranie inicjatyw, których celem jest stwarzanie nowych miejsc pracy oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 7. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności kupieckiej.
 8. Obrona praw jednostkowych i grupowych kupców.
 9. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
 10. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.
 11. Ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 2. występowanie na rzecz i w imieniu obywateli przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami, w szczególności poprzez uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym na prawach strony oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i cywilnymi w charakterze uczestnika postępowania,
 3. współpracę z partiami politycznymi, które na forum parlamentu polskiego i parlamentu Unii Europejskiej będą reprezentować interesy polskich kupców oraz drobną wytwórczość,
 4. współpracę i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, firmami i organizacjami społecznymi mającymi podobne cele i dążenia w kraju i za granicą,
 5. podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz ocena funkcjonujących przepisów prawa,
 6. opiniowanie projektów prawnych i programów gospodarczych,
 7. uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych,
 8. promowanie wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska związanych z działalnością gospodarczą członków,
 9. organizowanie szkoleń i kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwianie dostępu o rynku pracy,
 10. organizowanie okien wystawienniczych,
 11. organizowanie zjazdów i konferencji celem wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi regionami,
 12. inicjowanie i organizowanie imprez promocyjnych,
 13. utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności kupieckiej, a także prowadzenie przez członków pracy społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej,
 14. podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej oraz poprawianiu warunków tej działalności,
 15. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w celu umożliwienia członkom Stowarzyszenia pracy we władzach samorządów terytorialnych,
 16. prowadzenie działalności socjalnej, samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze,
 17. udzielanie pomocy członkom w załatwianiu wszelkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 18. prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszanie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach po wpisaniu do właściwego rejestru przedsiębiorców. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

wsk wróć do spisu treści...

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec - także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akceptujący statut Stowarzyszenia - który:
  1. złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
  2. przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia przejdzie pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 4. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch upoważnionych członków władz z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
 5. Uchwała o przyjęciu w poczet członków, o której mowa w ust.3 powinna być podjęta w ciągu 30 dni od chwili złożenia deklaracji.
 6. W razie odmowy Zarząd ma obowiązek powiadomić pisemnie osobę zainteresowaną w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały. W zawiadomieniu należy podać uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o prawie i trybie wniesienia odwołania.
 7. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia - przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
 8. Od uchwały negatywnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
 9. Nie podjęcie uchwały w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6 powoduje automatyczne przyjęcie w poczet członków. Datą przyjęcia jest data złożenia deklaracji.

§ 12

Biuro zarządu prowadzi rejestr deklaracji i uchwał z zachowaniem numeracji ciągłej.

§ 13

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandydatury na członków władz Stowarzyszenia,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (posiadać czynne i bierne prawo wyborcze),
  3. uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach przyjętych procedur,
  5. nosić odznakę organizacyjną,
  6. zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do władz nadrzędnych - z wyłączeniem decyzji, od których statut nie przewiduje odwołania,
  7. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
  8. współdecydować o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
 2. Prawo określone w ust. 1 pkt. 2 członek nabywa po upływie trzech miesięcy od przyjęcia do Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna - zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.
 3. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia - przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
 5. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały - na wniosek zainteresowanego.
 6. Decyzję o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 7. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu statusu członka wspierającego - przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków - na wniosek Zarządu.

§ 17

Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 18

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 19

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,
 2. ostatecznej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 3. uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa wspierającego,
 4. ostatecznej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o pozbawieniu statusu członkostwa wspierającego,
 5. ostatecznej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o pozbawieniu statusu członka honorowego,
 6. zalegania - w okresie dłuższym niż sześć miesięcy - z płaceniem składek członkowskich lub nie wywiązywania się z innych świadczeń,
 7. utraty praw obywatelskich,
 8. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

wsk wróć do spisu treści...

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§ 20

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy sto osób, Walne Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione Zgromadzeniem Delegatów - wybranych w trybie określonym przez Zarząd. Mandat delegata trwa do końca kadencji władz Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 21

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach Stowarzyszenia wszystkich szczebli.
 3. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz - o ile zachodzi taka potrzeba - zostaje uzupełniony. Na miejsca wakujące we władzach Stowarzyszenia wchodzą następni w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu według ilości otrzymanych głosów.
 2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danej władzy.
 3. Decyzja o dokooptowaniu członków władz wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się w trybie opisanym w ust. 1, 2 i 3, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy licząc od dnia powstania wakatu we władzach Stowarzyszenia.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (quorum), jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie Członków/delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków/delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierających i członkowie honorowi.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia członków (delegatów) Prezes - w porozumieniu z Zarządem co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 25

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 26

Przewodniczącego Zgromadzenia, członków prezydium Zgromadzenia oraz członków komisji mandatowej, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków wybiera się w głosowaniu jawnym większością głosów

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
 8. nadawanie i pozbawianie - na wniosek Zarządu - statusu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego,
 11. nadawanie odznaczeń i medali,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 28

 1. Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów zwołuje Zarząd raz do roku nie później niż do 31 maja danego roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów) Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
 4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 3 pkt. 2 i 3.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków powinno zostać złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust.3 powinno być zwołane w takim terminie aby mogło się odbyć w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia żądania.
 8. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, zamiast Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów. Delegaci będą wybierani w strukturach regionalnych i lokalnych według proporcji ustalonej przez zarząd tak, aby łączna liczba delegatów nie przekroczyła 500.
 9. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego stają się automatycznie delegatami.
 10. Regulamin funkcjonowania struktur regionalnych i lokalnych określa zarząd Stowarzyszenia,
 11. Procedurę wyłaniania delegatów struktur regionalnych i lokalnych uchwala Zarząd, dbając o to, by mogła być zrealizowana w terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.
 12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
 13. Głosowanie nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie, chyba, że większość delegatów zdecyduje inaczej.

§ 29

Powołanie i odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego zapada w głosowaniu jawnym i wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków/delegatów Stowarzyszenia w pierwszym terminie.

§ 30

Każdemu członkowi z głosem stanowiącym przysługuje jeden głos.

§ 31

Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 32

 1. Zarząd składa się z prezesa, oraz od 4 do 12 członków, w tym 1-4 wiceprezesów oraz skarbnika.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków, określając liczebność Zarządu w danej kadencji w zgodzie z ust. 1.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Stanowisko wiceprezesa może łączyć ze sobą funkcję skarbnika lub sekretarza.
 5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu .
 6. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (delegatów),
  2. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
  5. powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
  6. podejmowanie uchwał o powołaniu lub odwołaniu członków organów doradczych,
  7. prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia,
  9. skreślanie z listy członków Stowarzyszenia osób nie wywiązujących się z obowiązków statutowych
  10. podejmowanie uchwał o pozbawieniu statusu członka wspierającego,
  11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
  12. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
  13. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na spotkania zagraniczne,
  14. zgłaszanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  15. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
  16. podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu, tytułu, lub nagrody,
  17. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie odznaczeń, medali,
  18. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Członkowie Stowarzyszenia mogą w terminie 14 dni odwołać się od uchwał Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia wniosku - w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 33

 1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia samodzielnie lub przy pomocy Biura Zarządu.
 2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor lub w czasie jego nieobecności inna osoba upoważniona przez Zarząd.
 3. Do prowadzenia spraw bieżących, w tym do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia - mogą być powołane inne jednostki orgnizacyjne.
 4. Szczegółowe zasady działania Biura Zarządu i innych jednostek organizacyjnych - określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Prezesa Stowarzyszenia.
 5. Pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 i 3 zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. kierowanie pracami Zarządu,
  3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności,
  4. koordynowanie pracy Stowarzyszenia, w tym działalności jednostek organizacyjnych,
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu Stowarzyszenia,
  6. organizowanie i prowadzenie statutowej działalności gospodarczej,
  7. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.
 2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej cztery osoby spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna:
  1. przeprowadza raz w roku kontrolę finansową działalności Stowarzyszenia,
  2. składa na Walnym Zgromadzeniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  3. jest uprawniona do opiniowania w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu (Prezydium) z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 6. Szczegółową organizację, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
 3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
 4. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie i orzekanie w sprawach wniosków Komisji Rewizyjnej,
  2. wydawanie oświadczeń w sprawach spornej interpretacji zapisów w Statucie oraz uchwałach organów Stowarzyszenia
  3. rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych między członkami Stowarzyszenia.
 5. Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin.

§ 37

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  3. skierowanie do Walnego Zgromadzenia Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia postanowień Statutu,
  2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. popełnienie czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
  4. utraty praw obywatelskich.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
 4. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia nie może zostać ponownie członkiem Stowarzyszenia przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

wsk wróć do spisu treści...

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
  4. granty i subwencje,
  5. wpływy z działalności statutowej
  6. dochody z ofiarności publicznej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane - za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego - w banku na rachunku Stowarzyszenia. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 3. Składki członkowskie ustala się w wymiarze miesięcznym, mogą jednak być wpłacane z góry za dowolny okres obliczeniowy.
 4. Składki członkowskie należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 40

 1. Dla ważności składanych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie nabycia praw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa oraz dwóch członków zarządu w tym skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia.

§ 41

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

wsk wróć do spisu treści...

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej 1/3 połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 5 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Stowarzyszenia.
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 6. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego organy doradcze.
 7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.).

wsk wróć do spisu treści...